PARA ELLA      SALE-A-BRATE      PARA ÉL

KAZAR I CORAL TRAVEL


 

 Regulamin Akcji promocyjnej

Celebruj luksusowe wakacje z Kazar i Coral Travel

 

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Akcji promocyjnej Celebruj luksusowe wakacje z Kazar i Coral Travel (dalej: Akcja promocyjna)  zorganizowanej przez firmę Kazar Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022, poz. 893), kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Kazar”) oraz Coral Travel Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-676),  ul. Postępu 17b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042618, NIP 525-21-40-453, REGON 016122937, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 000,00 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, co oświadcza na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „Coral Travel”).

 

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich stacjonarnych Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Salonami firmowymi Kazar), w Sklepie internetowym Kazar (zwanym dalej: Sklepem internetowym Kazar) dostępnym pod adresem: https://kazar.com/ oraz w Salonach sprzedaży Coral Travel (zwanymi dalej: Salonami sprzedaży Coral Travel), w Biurach Podróży współpracujących z Coral Travel (zwanymi dalej: Agenci Coral Travel), w systemie rezerwacji On-line Coral Travel (zwany dalej: System rezerwacji On-line Coral Travel) dostępnym pod adresem: https://www.coraltravel.pl/. Lista Salonów firmowych Kazar dostępna jest na stronie internetowej Kazar pod adresem: https://kazar.com/znajdz-salon. Lista Salonów Sprzedaży oraz Agentów Coral Travel dostępna jest na stronie internetowej https://www.coraltravel.pl/travel-offices.

 2. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia
  30 września 2024 r. do godziny 23:59
  .

 3. Uczestnikiem Akcji promocyjnej jest każda osoba, która spełni warunki wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i otrzyma Bon na zakupy w Kazar od Coral Travel lub Voucher od Kazar na zakupy
  w Coral Travel (dalej: Uczestnik). Odebranie Bonu lub Vouchera przez Uczestnika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Wydawanie i realizacja voucherów Coral Travel

 1. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnik, który w Salonie firmowym Kazar lub w Sklepie internetowym Kazar, zakupi w ramach jednej transakcji dowolne towary na łączną kwotę
  co najmniej 700 złotych (jest to minimalna łączna cena do zapłaty po uwzględnieniu rabatów na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeżeli Uczestnik zwrócił się do Kazar
  o wystawienie faktury) jest uprawniony do otrzymania Vouchera o wartości nominalnej 300 złotych (zwanego dalej: Voucherem), który może wykorzystać przy zakupie oferty Coral Travel Zima 24/25 do destynacji Dominikana, Tajlandia, Teneryfa, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie dostępnej w Salonach sprzedaży Coral Travel, w biurze Agenta Coral Travel oraz
  w Systemie rezerwacji On-line Coral Travel.

 2. Akcją promocyjną nie są objęte Karty podarunkowe Kazar Gift Card.

 3. Uczestnik otrzymuje od Kazar Voucher Coral Travel również wtedy, gdy korzysta przy zakupie
  z wcześniej otrzymanego od Coral Travel Bonu Kazar.

 4. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach jednej transakcji dokona zakupu produktów na łączną kwotę stanowiącą wielokrotność 700 złotych jest uprawniony do otrzymania Vouchera według następujących zasad:

 

Łączna cena do zapłaty w ramach jednej transakcji

Liczba Voucherów

Wartość nominalna jednego Vouchera

od 700 zł do 1 399 zł

1

300 zł

od 1 400 zł do 2 099 zł

2

300 zł

od 2 100 zł do 2 799 zł

3

300 zł

od 2 800 zł do 3 499 zł

4

300 zł

od 3 500 zł do 4 199 zł

5

300 zł

od 4 200 zł do 4 899 zł

6

300 zł

od 4 900 zł

7

300 zł

 

 1. Voucher wydawany jest Uczestnikowi:
  •   1) w Salonie firmowym Kazar bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika transakcji zakupu spełniającego warunki Akcji promocyjnej,
  •   2) droga mailową na adres wskazany w zamówieniu, po potwierdzeniu realizacji zamówienia.

 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określonej w Regulaminie.
   
 3. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpił w całości lub w części od umowy zakupu towarów w ramach transakcji, do której wydano Voucher, przez co nie zostały spełnione warunki promocji, Voucher ulega dezaktywacji z chwilą odstąpienia od tej umowy. Powyższe oznacza, że taki Voucher traci ważność.

 4. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Vouchera.

 5. Voucher o wartości 300 zł uprawnia do zapłaty części ceny Imprezy Turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych („Impreza Turystyczna”) odpowiadającej wartości Vouchera, dostępnej w ofercie Zima 24/25


    1) do destynacji: Dominikana, Tajlandia, Wietnam, Teneryfa, Emiraty Arabskie,

    2) rozpoczynającej się w terminie od 23.10.2024 r. do 31.03.2025 r.,

    3) trwającej co najmniej 10 nocy w kierunkach Dominikana, Tajlandia, Wietnam,

    4) trwającej co najmniej 7 nocy w kierunkach Teneryfa, Zjednoczone Emiraty Arabskie,

    5) zarezerwowanej w Systemie Organizatora w dniach 25.06 – 30.09.2024 r., która posiada status „POTWIERDZONA”.

 6. Voucher można zrealizować do 30.09.2024 r. w:

  1) Salonie sprzedaży Coral Travel,

  2) Systemie rezerwacji On-line Coral Travel lub,

  3) w biurze Agenta Coral Travel, z którym współpracuje Coral Travel.

 1. Voucherem można dokonać zapłaty tylko za jedną Imprezę Turystyczną.

 2. Voucher nie może zostać zamieniony na gotówkę.

 3. Voucher nie łączy się z innymi rabatami.

 4. Voucher może zostać wykorzystany jednorazowo.

 5. Uczestnik nie może wykorzystać kilku voucherów do opłaty jednej Imprezy Turystycznej.

 6. Jeżeli Impreza Turystyczna zostanie zakupiona na więcej niż 30 dni przed odlotem, to Voucher można wykorzystać tylko w momencie dopłaty do całości ceny.

 7. Jeżeli Impreza Turystyczna zostanie zakupiona na mniej niż 30 dni przed odlotem, to Voucher musi zostać wykorzystany przy opłacie pełnej ceny za Imprezę Turystyczną.

 8. W momencie rezygnacji z Imprezy Turystycznej Voucher traci ważność i nie pokrywa kosztów rezygnacji.

 9. Uczestnik, który założy rezerwację poprzez System rezerwacji On-line Coral Travel wyśle wiadomość e-mail na adres: promocja@coraltravel.pl. Wiadomość musi być wysłana nie później niż 7 dni od daty, kiedy rezerwacja otrzyma status „Potwierdzona” i zawierać łącznie:

    1) numer vouchera Coral Travel,

    2) numer rezerwacji,

    3) imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji,

    4) nazwę destynacji,

    5) nazwę hotelu.

 10. W promocji nie biorą udział Imprezy Turystyczne zakupione za pośrednictwem platformy GDS oraz realizowane z wykorzystaniem przelotów rejsowych.

 11. Przy zmianie rezerwacji, Voucher może być wykorzystany na Imprezę Turystyczną o tej samej lub większej wartość wyłącznie do destynacji biorących udział w promocji oraz w terminach opisanych w Regulaminie.

 12. Płatności za Imprezę Turystyczną realizowane są zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania Promocji Warunkami Imprez Turystycznych (dalej: WIT). Szczegóły opisane są w ust. 4 WIT dostępnych na stronie Dokumenty (coraltravel.pl).

 13. Coral Travel jest uprawniony do odmowy realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

  1) upłynął termin ważności Vouchera,

  2) brak dostępnych miejsc w hotelach i samolotach,

  3) Voucher został uprzednio zrealizowany.

Wydawanie i realizacja Bonów Kazar

 1. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnik, który zakupi Imprezę Turystyczną w Systemie rezerwacji On-line Coral Travel, Salonie sprzedaży Coral Travel lub w biurze Agenta Coral Travel jest uprawniony do otrzymania Bonu Kazar – 30% (zwanego dalej: Bonem), który może wykorzystać przy jednorazowym zakupie dowolnego produktu z oferty Kazar Travel w Salonie firmowym Kazar lub w Sklepie internetowym Kazar.

 2. Bon Kazar przypisany jest do rezerwacji Imprezy Turystycznej.

 3. Uczestnik otrzymuje od Coral Travel Bon również wtedy, gdy korzysta przy zakupie Imprezy Turystycznej z wcześniej otrzymanego Vouchera.

 4. Bon przysługuje Uczestnikowi Akcji promocyjnej, który dokona rezerwacji Imprezy Turystycznej w dniach 25.06.2024 r. do 30.09.2024 r:

  1) do destynacji z oferty Lato 24: Turcja, Egipt, Grecja, Bułgaria, Tunezja, Cypr, Hiszpania, rozpoczynającej się w terminie od 25.06.2024 r. do 31.10.2024 r.:

    a) trwającej co najmniej 7 nocy,

    b) posiadającej status „POTWIERDZONA”.

  2) do destynacji z oferty Zima 24/25: Turcja, Tunezja, Teneryfa rozpoczynającej się
  w terminie od 01.11.2024 r. do 31.03.2025 r. oraz Egipt w terminie od 01.11.2024 r.
  do 30.04.2025 r.:

    a) trwającej co najmniej 7 nocy,

    b) posiadającej status „POTWIERDZONA”.

  3)  do destynacji z oferty Zima 24/25: Dominikana, Tajlandia, Wietnam, Zjednoczone  Emiraty Arabskie rozpoczynającej się w  terminie od 23.10.2024 r. do 31.03.2025 r.:

    a) trwającej co najmniej 10 nocy w przypadku Dominikany, Tajlandii i Wietnamu,

    b) trwającej co najmniej 7 nocy w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

    c) posiadającej status „POTWIERDZONA”.

 5. Bon będzie dostępny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zmiany statusu rezerwacji
  na „Potwierdzona” oraz po opłaceniu zaliczki lub całości ceny za Imprezę Turystyczną zgodnie
  z WIT w Strefie Klienta pod adresem STREFA Klienta | Coral Travel Poland.

 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określonej w Regulaminie. 
 7. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpił w całości lub w części od umowy rezerwacji Imprezy Turystycznej w ramach transakcji, do której wydano Bon, przez co nie zostały spełnione warunki promocji, Bon ulega dezaktywacji z chwilą odstąpienia od tej umowy. Powyższe oznacza,
  że kupujący traci status Uczestnika, a Bon traci ważność.

 8. Bon może zostać zrealizowany do 30.09.2024 r. Z upływem 30.09.2024 r. wszystkie Bony wydane w ramach Akcji promocyjnej tracą ważność.

 9. Jeden Bon może być wykorzystany w Sklepie internetowym Kazar lub w Salonach firmowych Kazar przy zakupie jednego dowolnego produktu z oferty Kazar Travel (walizki, torby podróżne, plecaki, nerki, kosmetyczki, akcesoria podróżne). Uczestnik nie może wykorzystać kilku Bonów
  w jednej transakcji.

 10. Bon może zostać wykorzystany tylko przy zakupie produktów nieprzecenionych. Bon nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi chyba, że regulamin innej akcji promocyjnej stanowi inaczej. Bon nie łączy się z Ofertą stałą zakupu walizek w zestawie.

 11. Bon może być wykorzystany tylko jeden raz.

 12. W przypadku dokonywania zakupu w Salonie firmowym Kazar z wykorzystaniem Bonu, Bon realizuje się przez przedstawienie go personelowi Salonu firmowego Kazar oraz zadeklarowanie chęci skorzystania z Bonu przed dokonaniem zakupu. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym Kazar, realizacja Bonu następuje w trakcie transakcji przez wprowadzenie kodu rabatowego umieszczonego na Bonie do formularza zamówienia, we wskazanym miejscu: BON WARTOŚCIOWY.

 13. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy należnością i kwotą udzielonego rabatu, za pomocą wybranego środka płatniczego akceptowanego w Salonie firmowym Kazar oraz
  w Sklepie internetowym Kazar.

 14. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę podarunkową.
   1. Kazar jest uprawniony do odmowy realizacji Bonu w następujących przypadkach:
    •   1) upływ terminu ważności Bonu,
    •   2) gdy do formularza transakcji wprowadzono co najmniej trzykrotnie nieprawidłowy kod rabatowy,
    •   3) gdy kod rabatowy został uprzednio zrealizowany.
   2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Kazar w ramach Akcji promocyjnej oraz związany z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego.

   3. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Bonu.

     

    Reklamacje

     

    1. Reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wydania Vouchera Coral Travel oraz realizacji Bonu w Kazar można składać bezpośrednio w Salonie firmowym Kazar w godzinach jego otwarcia lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego pocztą elektroniczną na adres: bok@kazar.com lub pod nr tel.: 16 677 60 00.

    2. Reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wydania Bonu Kazar oraz realizacji Vouchera w Coral Travel należy składać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo
     na adres: klient@coraltravel.pl lub pod nr tel.: 801 44 44 00.

    3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe, nr transakcji/rezerwacji oraz opis sprawy, której dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni
     od daty otrzymania zgłoszenia.
    1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę o prawach konsumenta.
     Do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego Kazar stosuje się także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Kazar, zaś do umów zawartych
     za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line Coral Travel postanowienia Warunków Imprez Turystycznych Coral Travel, Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności i Cookies dostępnych pod adresem coraltravel.pl/documents.

    2. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest pod adresami: https://kazar.com oraz https://www.coraltravel.pl/.
     1. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy Akcji promocyjnej:

       1) Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresem: https://com.

       2) Coral Travel Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-676 ),
     Postępu 17b. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresem: https://www.coraltravel.pl/.

      

     Postanowienia końcowe

      

     1. Przystępując do Akcji promocyjnej każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się
      i akceptuje treść niniejszego Regulaminu i jego postanowień.
     2. Warunki Imprezy Turystycznej dostępne są na stronie internetowej Coral Travel: https://www.coraltravel.pl/documents.
     3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

      

      

      

     KAZAR I CORAL TRAVEL


      

      Regulamin Akcji promocyjnej

     Celebruj luksusowe wakacje z Kazar i Coral Travel

      

     Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Akcji promocyjnej Celebruj luksusowe wakacje z Kazar i Coral Travel (dalej: Akcja promocyjna)  zorganizowanej przez firmę Kazar Group Sp. z o.o.
     z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022, poz. 893), kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Kazar”) oraz Coral Travel Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-676),  ul. Postępu 17b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042618, NIP 525-21-40-453, REGON 016122937, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 000,00 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, co oświadcza na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „Coral Travel”).

      

     1. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich stacjonarnych Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Salonami firmowymi Kazar), w Sklepie internetowym Kazar (zwanym dalej: Sklepem internetowym Kazar) dostępnym pod adresem: https://kazar.com/ oraz w Salonach sprzedaży Coral Travel (zwanymi dalej: Salonami sprzedaży Coral Travel), w Biurach Podróży współpracujących z Coral Travel (zwanymi dalej: Agenci Coral Travel), na stronie www.coraltravel.pl (zwanym dalej: Strona Coral Travel). Lista Salonów firmowych Kazar dostępna jest na stronie internetowej Kazar pod adresem: https://kazar.com/znajdz-salon. Lista Salonów Sprzedaży oraz Agentów Coral Travel dostępna jest na stronie internetowej https://www.coraltravel.pl/travel-offices.

     2. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia
      30 września 2024 r. do godziny 23:59
      .

     3. Uczestnikiem Akcji promocyjnej jest każda osoba, która spełni warunki wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i otrzyma Bon na zakupy w Kazar od Coral Travel lub Voucher od Kazar na zakupy
      w Coral Travel (dalej: Uczestnik). Odebranie Bonu lub Vouchera przez Uczestnika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

      

     Wydawanie i realizacja voucherów Coral Travel

     1. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnik, który w Salonie firmowym Kazar lub w Sklepie internetowym Kazar, zakupi w ramach jednej transakcji dowolne towary na łączną kwotę
      co najmniej 700 złotych (jest to minimalna łączna cena do zapłaty po uwzględnieniu rabatów na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeżeli Uczestnik zwrócił się do Kazar
      o wystawienie faktury) jest uprawniony do otrzymania Vouchera o wartości nominalnej 300 złotych (zwanego dalej: Voucherem), który może wykorzystać przy zakupie oferty Coral Travel Zima 24/25 do destynacji Dominikana, Tajlandia, Teneryfa, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie dostępnej w Salonach sprzedaży Coral Travel, w biurze Agenta Coral Travel oraz
      w Systemie rezerwacji On-line Coral Travel.

     2. Akcją promocyjną nie są objęte Karty podarunkowe Kazar Gift Card.

     3. Uczestnik otrzymuje od Kazar Voucher Coral Travel również wtedy, gdy korzysta przy zakupie
      z wcześniej otrzymanego od Coral Travel Bonu Kazar.

     4. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach jednej transakcji dokona zakupu produktów na łączną kwotę stanowiącą wielokrotność 700 złotych jest uprawniony do otrzymania Vouchera według następujących zasad:

      

     Łączna cena do zapłaty w ramach jednej transakcji

     Liczba Voucherów

     Wartość nominalna jednego Vouchera

     od 700 zł do 1 399 zł

     1

     300 zł

     od 1 400 zł do 2 099 zł

     2

     300 zł

     od 2 100 zł do 2 799 zł

     3

     300 zł

     od 2 800 zł do 3 499 zł

     4

     300 zł

     od 3 500 zł do 4 199 zł

     5

     300 zł

     od 4 200 zł do 4 899 zł

     6

     300 zł

     od 4 900 zł

     7

     300 zł

      

     1. Voucher wydawany jest Uczestnikowi:

        1) w Salonie firmowym Kazar bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika transakcji zakupu spełniającego warunki Akcji promocyjnej,

        2) droga mailową na adres wskazany w zamówieniu, po potwierdzeniu realizacji zamówienia.

     2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określonej w Regulaminie.

     3. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpił w całości lub w części od umowy zakupu towarów w ramach transakcji, do której wydano Voucher, przez co nie zostały spełnione warunki promocji, Voucher ulega dezaktywacji z chwilą odstąpienia od tej umowy. Powyższe oznacza, że taki Voucher traci ważność.

     4. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Vouchera.

     5. Voucher o wartości 300 zł uprawnia do zapłaty części ceny Imprezy Turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych („Impreza Turystyczna”) odpowiadającej wartości Vouchera, dostępnej w ofercie Zima 24/25.

        1) do destynacji: Dominikana, Tajlandia, Wietnam, Teneryfa, Emiraty Arabskie,

        2) rozpoczynającej się w terminie od 23.10.2024 r. do 31.03.2025 r.,

        3) trwającej co najmniej 10 nocy w kierunkach Dominikana, Tajlandia, Wietnam,

        4) trwającej co najmniej 7 nocy w kierunkach Teneryfa, Zjednoczone Emiraty Arabskie,

        5) zarezerwowanej w Systemie Organizatora w dniach 25.06 – 30.09.2024 r., która posiada status „POTWIERDZONA” najpóźniej do dnia 30.09.2024 r.

     6. Voucher można zrealizować do 30.09.2024 r. w:

        1) Salonie sprzedaży Coral Travel,

        2) na stornie www.coraltravel.pl lub,,

        3) w biurze Agenta Coral Travel, z którym współpracuje Coral Travel.


     7. Voucherem można dokonać zapłaty tylko za jedną Imprezę Turystyczną.

     8. Voucher nie może zostać zamieniony na gotówkę.

     9. Voucher nie łączy się z innymi rabatami.

     10. Voucher może zostać wykorzystany jednorazowo.

     11. Uczestnik nie może wykorzystać kilku voucherów do opłaty jednej Imprezy Turystycznej.

     12. Jeżeli Impreza Turystyczna zostanie zakupiona na więcej niż 30 dni przed odlotem, to Voucher można wykorzystać tylko w momencie dopłaty do całości ceny.

     13. Jeżeli Impreza Turystyczna zostanie zakupiona na mniej niż 30 dni przed odlotem, to Voucher musi zostać wykorzystany przy opłacie pełnej ceny za Imprezę Turystyczną.

     14. W momencie rezygnacji z Imprezy Turystycznej Voucher traci ważność i nie pokrywa kosztów rezygnacji.

     15. Uczestnik, który założy rezerwację na stronie www.coraltravel.pl wyśle wiadomość e-mail na adres: promocja@coraltravel.pl. Wiadomość musi być wysłana nie później niż 7 dni od daty, kiedy rezerwacja otrzyma status „Potwierdzona” i zawierać łącznie:

        1) numer vouchera Coral Travel,

        2) numer rezerwacji,

        3) imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji,

        4) nazwę destynacji,

        5) nazwę hotelu.

     16. W promocji nie biorą udział Imprezy Turystyczne zakupione za pośrednictwem platformy GDS oraz realizowane z wykorzystaniem przelotów rejsowych.

     17. Przy zmianie rezerwacji, Voucher może być wykorzystany na Imprezę Turystyczną o tej samej lub większej wartość wyłącznie do destynacji biorących udział w promocji oraz w terminach opisanych w Regulaminie.

     18. Płatności za Imprezę Turystyczną realizowane są zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania Promocji Warunkami Imprez Turystycznych (dalej: WIT). Szczegóły opisane są w ust. 4 WIT dostępnych na stronie Dokumenty (coraltravel.pl).

     19. Coral Travel jest uprawniony do odmowy realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

        1) upłynął termin ważności Vouchera,
        2) brak dostępnych miejsc w hotelach i samolotach,
        3) Voucher został uprzednio zrealizowany.

     Wydawanie i realizacja Bonów Kazar

     1. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnik, który zakupi Imprezę Turystyczną w Systemie rezerwacji On-line Coral Travel, Salonie sprzedaży Coral Travel lub w biurze Agenta Coral Travel jest uprawniony do otrzymania Bonu Kazar – 30% (zwanego dalej: Bonem), który może wykorzystać przy jednorazowym zakupie dowolnego produktu z oferty Kazar Travel w Salonie firmowym Kazar lub w Sklepie internetowym Kazar.

     2. Bon Kazar przypisany jest do rezerwacji Imprezy Turystycznej.

     3. Uczestnik otrzymuje od Coral Travel Bon również wtedy, gdy korzysta przy zakupie Imprezy Turystycznej z wcześniej otrzymanego Vouchera.

     4. Bon przysługuje Uczestnikowi Akcji promocyjnej, który dokona rezerwacji Imprezy Turystycznej w dniach 25.06.2024 r. do 30.09.2024 r:

      1) do destynacji z oferty Lato 2024: Turcja, Egipt, Grecja, Bułgaria, Tunezja, Cypr, Hiszpania, rozpoczynającej się w terminie od 25.06.2024 r. do 31.10.2024 r.:

        a) trwającej co najmniej 7 nocy,

        b) posiadającej status „POTWIERDZONA” najpóźniej do dnia 30.09.2024 r.

      2) do destynacji z oferty Lato 2025: Turcja, Egipt, Grecja, Bułgaria, Tunezja, Cypr, Hiszpania, rozpoczynającej się w terminie od 01.04.2025 r. do 31.10.2025 r.:

        a) trwającej co najmniej 7 nocy,

        a) posiadającej status „POTWIERDZONA” najpóźniej do dnia 30.09.2024 r.

      3) do destynacji z oferty Zima 24/25: Turcja, Tunezja, Teneryfa rozpoczynającej się w terminie od 01.11.2024 r. do 31.03.2025 r. oraz Egipt w terminie od 01.11.2024 r. do 30.04.2025 r.:

        a) trwającej co najmniej 7 nocy,

        b) posiadającej status „POTWIERDZONA” najpóźniej do dnia 30.09.2024 r.

      4) do destynacji z oferty Zima 24/25: Dominikana, Tajlandia, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczynającej się w terminie od 23.10.2024 r. do 31.03.2025 r.:

        a) trwającej co najmniej 10 nocy w przypadku Dominikany, Tajlandii i Wietnamu,

        b) trwającej co najmniej 7 nocy w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

        c) posiadającej status „POTWIERDZONA” najpóźniej do dnia 30.09.2024 r.

     5. Bon będzie dostępny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zmiany statusu rezerwacji
      na „Potwierdzona” oraz po opłaceniu zaliczki lub całości ceny za Imprezę Turystyczną zgodnie
      z WIT w Strefie Klienta pod adresem STREFA Klienta | Coral Travel Poland.

     6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określonej w Regulaminie. 
     7. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpił w całości lub w części od umowy rezerwacji Imprezy Turystycznej w ramach transakcji, do której wydano Bon, przez co nie zostały spełnione warunki promocji, Bon ulega dezaktywacji z chwilą odstąpienia od tej umowy. Powyższe oznacza,
      że kupujący traci status Uczestnika, a Bon traci ważność.

     8. Bon może zostać zrealizowany do 30.09.2024 r. Z upływem 30.09.2024 r. wszystkie Bony wydane w ramach Akcji promocyjnej tracą ważność.

     9. Jeden Bon może być wykorzystany w Sklepie internetowym Kazar lub w Salonach firmowych Kazar przy zakupie jednego dowolnego produktu z oferty Kazar Travel (walizki, torby podróżne, plecaki, nerki, kosmetyczki, akcesoria podróżne). Uczestnik nie może wykorzystać kilku Bonów
      w jednej transakcji.

     10. Bon może zostać wykorzystany tylko przy zakupie produktów nieprzecenionych. Bon nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi chyba, że regulamin innej akcji promocyjnej stanowi inaczej. Bon nie łączy się z Ofertą stałą zakupu walizek w zestawie.

     11. Bon może być wykorzystany tylko jeden raz.

     12. W przypadku dokonywania zakupu w Salonie firmowym Kazar z wykorzystaniem Bonu, Bon realizuje się przez przedstawienie go personelowi Salonu firmowego Kazar oraz zadeklarowanie chęci skorzystania z Bonu przed dokonaniem zakupu. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym Kazar, realizacja Bonu następuje w trakcie transakcji przez wprowadzenie kodu rabatowego umieszczonego na Bonie do formularza zamówienia, we wskazanym miejscu: BON WARTOŚCIOWY.

     13. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy należnością i kwotą udzielonego rabatu, za pomocą wybranego środka płatniczego akceptowanego w Salonie firmowym Kazar oraz
      w Sklepie internetowym Kazar.

     14. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę podarunkową.
       1. Kazar jest uprawniony do odmowy realizacji Bonu w następujących przypadkach.

             1) upływ terminu ważności Bonu,
             2) gdy do formularza transakcji wprowadzono co najmniej trzykrotnie nieprawidłowy kod rabatowy,
             3) gdy kod rabatowy został uprzednio zrealizowany.

       2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Kazar w ramach Akcji promocyjnej oraz związany z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego.

       3. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Bonu.

         

        Reklamacje

         

        1. Reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wydania Vouchera Coral Travel oraz realizacji Bonu w Kazar można składać bezpośrednio w Salonie firmowym Kazar w godzinach jego otwarcia lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego pocztą elektroniczną na adres: bok@kazar.com lub pod nr tel.: 16 677 60 00.

        2. Reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wydania Bonu Kazar oraz realizacji Vouchera w Coral Travel należy składać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo
         na adres: klient@coraltravel.pl lub pod nr tel.: 801 44 44 00.

        3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe, nr transakcji/rezerwacji oraz opis sprawy, której dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni
         od daty otrzymania zgłoszenia.
        1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę o prawach konsumenta.
         Do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego Kazar stosuje się także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Kazar, zaś do umów zawartych
         za pośrednictwem systemu rezerwacji Coral Travel postanowienia Warunków Imprez Turystycznych Coral Travel, Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności i Cookies dostępnych pod adresem www.coraltravel.pl/documents.

        2. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest pod adresami:  https://kazar.com oraz https://www.coraltravel.pl/.
         1. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy Akcji promocyjnej:

                  1) Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresem: https://kazar.com.

                  2) Coral Travel Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-676 ),
                     ul. Postępu 17b. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresem: https://www.coraltravel.pl/.

          

         Postanowienia końcowe

          

         1. Przystępując do Akcji promocyjnej każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się
          i akceptuje treść niniejszego Regulaminu i jego postanowień.
         2. Warunki Imprezy Turystycznej dostępne są na stronie internetowej Coral Travel: https://www.coraltravel.pl/documents.
         3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.